Nawigacja

Nawigacja

   

   

   

  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

   

  im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

   

   

  W BARLINKU

   

  (tekst jednolity)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   


   


   


   


   

  SPIS TREŚCI


   

  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA STATUTU……………………………………3

  Rozdział 1. NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE..…………………….6

  Rozdział 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY………………...…………………………………..6

  Rozdział 3. ORGANA SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE………………….………17


  Rozdział 4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY………….………………………………..24

  Rozdział 5. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH

  PRACOWNIKÓW SZKOŁY………………………………………………………………..34

  Rozdział 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I RODZICA………………………………40

  Rozdział 7. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOL.…………………………………………..46

  Rozdział 8. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W

  PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH………………………………………….…………..50

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………..…………………..51

   

   

   

   

   

   

  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA STATUTU
   

   

   

  Statut opracowano na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);

  • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.).

  • Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603);

  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1534);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z póź. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 532);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz.1591);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1627);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157 ze zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113 z późn. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu, albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1546);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453 z późn. zm.);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223);

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201​7 r., poz. 1512).

   

   

   

   

   

   

  Rozdział 1

   

  NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

   

  § 1

   

   

  1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku.
   2. Siedziba Szkoły znajduje się w Barlinku przy ulicy Jeziornej 12 i Leśnej 10.

  3. Organem prowadzącym szkołę jest Burmistrz Barlinka.

  4. Organem nadzorującym szkołę jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

  5. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści zgodnej z odrębnymi przepisami.

  6. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

  7. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku prowadzone są klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy to przestaną funkcjonować w strukturze szkoły.

  8. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o uczniach klas IV-VIII, należy przez to rozumieć również uczniów dotychczasowego gimnazjum.

   

   Rozdział 2

   

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

   

  §  2

   

  1. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

  2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska, a w szczególności zapewnia uczniom:

  1. Pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

  2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

  3. Opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły oraz podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę;

  4. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną;

  5. Poszerzenie wiadomości na temat promocji i ochrony zdrowia;

  6. Umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania lub indywidualnego toku nauki;

  7. Zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

  8. Umożliwia pobieranie nauki w klasach integracyjnych i terapeutycznych- jeśli funkcjonują;

  9. Zapewnia uczniom rozwój predyspozycji sportowych poprzez tworzenie klas sportowych;

  10. Szkoła realizuje w oparciu o przepisy o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”;

  Na udział uczniów w zajęciach zgodę w formie pisemnej deklaracji wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia;

  1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

  2. Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;

  3. Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;

  4. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności umożliwia wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;

  5. Umożliwia pełen rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;

  3. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

  1. Edukację wczesnoszkolną w klasach I – III;

  2. Kształcenie przedmiotowe w klasach IV – VIII;

  3. Opracowanie i wdrożenie programów: wychowawczego i profilaktyki szkoły, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

  4. Prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych i rewalidacyjnych;

  5. Prowadzenie lekcji religii;

  6. Pracę specjalistów: pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego,wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej, współpracę z sądem rodzinnym, komisariatem policji, poradnią zdrowia psychicznego, ośrodkiem pomocy społecznej;

  7. Naukę języka obcego w klasach młodszych;

  8. Pełnienie na terenie szkoły dyżurów przez nauczycieli wg regulaminu obowiązków nauczyciela dyżurnego i grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim;

  9. Zapewnienie opieki na zajęciach edukacyjnych oraz w czasie organizacji wycieczek poprzez przydzielenie opiekunów;

  10. Omawianie zasad bezpieczeństwa jako elementu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

  11. Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom dojeżdżającym;

  12. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  13. Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;

  14. Dopuszcza się tworzenie, w miarę możliwości i potrzeb, klas integracyjnych, terapeutycznych i sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

  15. Prowadzenie działalności eksperymentalnej w miarę posiadanych potrzeb i środków;

  16. Kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

  17. Kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

   

  4. Zespoły nauczycielskie

  1) W celu doskonalenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciele realizują  wybrane zadania statutowe szkoły w ramach zespołów:
  a) wychowawczych,
  b) przedmiotowych,
  c) problemowo – zadaniowych.
  2) Zadania zespołów nauczycieli obejmują:
  a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
  b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania dla poszczególnych klas, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru podręczników  szkolnych,
  c) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych  wynikających z programów nauczania realizowanych w poszczególnych oddziałach oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  d) przeprowadzenie ewaluacji jakości pracy dydaktyczno- wychowawczej, opracowanie i wdrażanie programów naprawczych,
  e) organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego oraz doradztwa  metodycznego dla  początkujących nauczycieli,
  f) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich   wyposażenia,
  g) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych  programów nauczania.
  3) Zakres realizowanych przez zespoły zadań, ich kompetencje i zasady działania określają plany pracy zespołów.
  4) Zespół nauczycieli powołuje Dyrektor na czas określony lub nieokreślony.
  5) Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora lub na wniosek członków zespołu.
  6) Dyrektor Szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej Szkoły.

   

  § 2a

  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole- w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności;

  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

  3. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań, mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  4.  Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.

  1) z niepełnosprawności;

  2) z niedostosowania społecznego;

   3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

   4) z zaburzeń zachowania i emocji;

  5) ze szczególnych uzdolnień;

  6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

   7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

  8) z choroby przewlekłej;

  9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  10) z niepowodzeń edukacyjnych;

  11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

  12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

   5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

   1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

  1. dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

  2. prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

  3. liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób,

   2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się- organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

  3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  1. dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

  2. liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób,

  4) zajęć specjalistycznych;

  1. korekcyjno-kompensacyjnych- dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5),

  2. logopedycznych- dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę ( liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4),

  3.  innych zajęć o charakterze terapeutycznym- dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły ( liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10),d)

  4.  rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10,chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów),

   5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

   6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

  a) jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym, i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,

  b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem,

  c) nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.

  7) warsztatów;

  8) porad i konsultacji.

  6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

  7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie ( w sposób przyjęty w szkole) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

  8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

   9. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje (w uzasadnionych przypadkach) o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

  10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

   11. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.
  1) Kierowanie pracami zespołu Dyrektor Szkoły powierza wychowawcy. W uzasadnionych przypadkach może zlecić sprawowanie tej funkcji innemu nauczycielowi lub specjaliście, który pracuje z uczniem.
  2) Zespół spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. W jego posiedzeniach mogą uczestniczyć w zależności od potrzeb:
  a) na wniosek rodziców lub za ich zgodą- inne osoby, np. lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
  b) na wniosek dyrektora- przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela.
  3) Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane przez prawo do zachowania tajemnicy.
  4) Zebrania zespołu są protokołowane, ale w sytuacji poruszania danych wrażliwych można odstąpić od szczegółowych zapisów w protokole.
  5)Zespoły pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny lub okres , na który zostały powołane.
  6) Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu z Dyrektorem.
  7) Do zadań zespołu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy: a) prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych mającej na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym.
  b) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywi­dualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,
  c) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawar­tych w orzeczeniu lub opinii,

  12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

  1. rodzicami uczniów;

  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

  4. innymi szkołami i placówkami;

  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

  13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

  1.  ucznia;

  2. rodziców ucznia;

  3. Dyrektora Szkoły;

  4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;

  5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

  6. pielęgniarki szkolnej;

  7. pomocy nauczyciela;

  8. poradni;

  9.  pracownika socjalnego;

  10. asystenta rodziny;

  11. kuratora sądowego;

  12.  asystenta nauczyciela;

  13.  organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  14. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

  15.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

  16. W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
  17. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia), dopuszczonego przez Dyrektora i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Program musi zawierać informację o zawodach, kwalifikacjach, stanie pracy, predyspozycji zawodowej. W kolejnych latach treści programowe zostaną określone w Rozporządzeniu MEN.

   

   

   

  § 2b

   

  Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

   

  1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:

  1. z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

  2. przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,

  3. wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;

  4. indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;

  5. na podstawie orzeczeń poradni Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne- w miarę posiadanych środków finansowych;

  6. nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych, organizowanych na terenie poradni.

  1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych, korzystając z działalności ośrodka pomocy społecznej:

  1. zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,

  2. zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,

  3. sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,

  4. informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.

  1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła nawiązuje współpracę z:innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji (Komisariatem Policji w Barlinku, Prokuraturą Rejonową w Barlinku.

   1. kuratorem sądowym;;

   2. specjalistą ds. nieletnich;

   

   

  § 2c

   

  Indywidualny program nauki

   

  1. Uczeń ma możliwość realizowania w Szkole indywidualnego programu nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

  2. Uczeń może realizować indywidualny program nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły.
  3. Zezwolenia na indywidualny program nauki udziela uczniowi Dyrektor Szkoły.
  4. Zezwolenie może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

  5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą wystąpić:
  1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
  2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
  3)wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.
  6. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  7.Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

  8.Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
  9.Zezwolenie może być udzielone po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  10.Po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program, Dyrektor Szkoły wyznacza uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

  11.Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  13. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
  14. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych, wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.
  15. Uczeń realizujący indywidualny program nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
  16. Ocenianie, klasyfikacja oraz promocja ucznia, który otrzymał zezwolenie na indywidualny program nauki, odbywa się na tych samych zasadach, co innych uczniów.

   

   

  § 2d

   

  Indywidualny tok nauki

   

  1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.

  2. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

  3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

  4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły.

  5. Zezwolenia na indywidualny tok nauki udziela uczniowi Dyrektor Szkoły.
  6. Zezwolenie może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
  7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą wystąpić:
  1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
  2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
  3)wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.
  8. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  9.Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
  10.Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
  11.Zezwolenie może być udzielone po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

  12.W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
  13.Po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program, Dyrektor Szkoły wyznacza uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

  14. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
  15.
  Uczeń, który będzie realizował indywidualny tok nauki, będzie klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych,

   

   

   

  § 2e

   

   Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
  w zakresie działalności innowacyjnej

   

  1. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.
   1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

   2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

   3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział ,z głosem doradczym, w zebraniach Rady Pedagogicznej.

   4. Szkoła i stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.

   5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.

   

  § 2f

   

   Organizacja wolontariatu szkolnego

   

   1. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora Szkoły.

  2. Cele i sposoby działania :

  1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

  2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

  3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;

  4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

  5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

  6) promocja idei wolontariatu w szkole.

  3. Uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod stałą opieką nauczyciela, powoływanego przez Dyrektora Szkoły.

  4. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

  5. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.

  6.Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

  7. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa Regulamin wolontariatu, stanowiący załącznik nr 11 do statutu szkoły.

   

   

   

  Rozdział 3

   

  ORGANA SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE

   

   § 3

   

  Organami szkoły są: 

  1. Rada Rodziców.

  2. Samorząd Uczniowski,

  3. Rada Pedagogiczna,

  4. Dyrektor Szkoły,

   

  § 4

   

  Dyrektor Szkoły

  1. Dyrektora Szkoły powołuje organ prowadzący szkołę w drodze konkursu na okres do 5 lat;

  2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektorów po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.

   

  § 5

   

  Do obowiązków Dyrektora należy:

  1. Opracowanie dokumentów organizacyjno-programowych szkoły;

  2. Współdziałanie z Radą Rodziców;

  3. Zatrudnianie kadry pedagogicznej i pracowników administracyjno-obsługowych;

  4. Opracowanie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami;

  5. Kierowanie działalnością szkoły;

  6. Przyjmowanie nowych uczniów;

  7. Weryfikowanie list klasowych;

  8. Kontrolowanie obowiązku szkolnego;

  9. Sprawowanie opieki nad dziećmi i tworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju;

  10. Zapewnienie bezpieczeństwa nauki i higieny pracy;

  11. Przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej;

  12. Tworzenie atmosfery harmonijnej współpracy z organami szkoły;

  13. Pełnienie nadzoru pedagogicznego, w tym kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

  14. Właściwe wykorzystanie budżetu szkoły;

  15. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

  16. Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz;

  17. Współpraca z osobami i instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

   

  § 6

   

  Dyrektor Szkoły odpowiada za:

  1. Poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawnymi i z niniejszym statutem;

  2. Bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu;

  3. Celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;

  4. Odpowiada za wykonanie zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przez instytucje do tego powołane;

  5.  Realizację obowiązku szkolnego;

  6.  Organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

   

  § 7

   

  Dyrektor Szkoły:

  1. Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników nauczania, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego;

  2. Opracowuje i ogłasza kalendarz roku szkolnego;

  3. Określa zasady używania podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzanie muzyki, aparaty cyfrowe i inne);

  4. Wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w szkole i na imprezach poza szkołą (w tym kontrolę dyżurów nauczycieli podczas przerw między lekcjami);

  5. Stwarza warunki w szkole do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

  7) W terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

  1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

  2. organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

   

   

   

  § 8

   

  Rada Pedagogiczna
  1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
  2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole, a jej przewodniczącym jest Dyrektor.
  3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
  4) Zasady funkcjonowania Rady określa uchwalony przez nią
  Regulamin Rady Pedagogicznej, (załącznik nr 5) który nie może być sprzeczny ze Statutem, normujący w szczególności:
  a) tryb przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,
  b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
  c) kompetencje przewodniczącego,
  d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady osób niebędących członkami tego organu.
  5) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
  a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  b) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz analizą i oceną realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły,
  c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
  d) w miarę potrzeb.
  6) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej obejmują:
  a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
  b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  f) w celu doskonalenia pracy szkoły ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  7) Rada Pedagogiczna opiniuje:
  a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  b) projekt planu finansowego Szkoły,
  c) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  d) wnioski Dyrektora odnośnie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
  e) szkolny zestaw programów nauczania,
  f) inne sprawy związane z funkcjonowaniem Szkoły.
  8) Rada Pedagogiczna ponadto:
  a) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach,
  b) może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,
  c) czuwa nad poziomem nauczania i wychowania oraz prawidłową organizacją nauki i pracy w Szkole.
  9) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  10) Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy Rady Pedagogicznej, aby nie naruszać dobra osobistego uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły.
  11) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

   

  § 9

   

  Samorząd Uczniowski 

  1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a władzami Samorządu są:

  1. na szczeblu szkoły: Zarząd Samorządu Uczniowskiego;

  2. na szczeblu klas: samorządy klasowe,

  2) Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  1. przygotowywanie projektów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 7),

  2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

  3. gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,

  4. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły,

  5. proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu;

  3) Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,

  2. prawo do jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej pod kierownictwem nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły,

  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

  4) Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który stanowi odrębny dokument;

  5) Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela;

   6) Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły;

  7) Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

  8) Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

   

  § 10

   

   

  Rada Rodziców

  1. Rada Rodziców szkoły reprezentuje ogół rodziców uczniów;

  2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy;
   3) Do najważniejszych uprawnień Rady Rodziców należy:

  a) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły;

  b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

  c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

  d) opiniowanie uchwał dotyczących prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

  4) Rada Rodziców może wypowiadać się w każdej sprawie dotyczącej Szkoły i występować do wszystkich organów zarządzających Szkołą.

  5) Dwaj przedstawiciele Rady Rodziców będą powoływani przez organ prowadzący Szkołę w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

  6) Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole;

  7) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału;

  8) Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób prowadzenia wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, stanowiący odrębny dokument, który jest załącznikiem nr 6 do Statutu Szkoły;

  9) Decyzje Rady Rodziców są jawne, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych za poufne.

   

   

   

   § 11

   

  Zasady współdziałania organów szkoły

   

  1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

  1) Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami, dotyczącą podejmowania działań i decyzji;

  2) W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.

  1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicy swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.

  2. Dyrektor Szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły – niezgodnych z przepisami prawa – wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora:

  1. Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały;

  2. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rolę mediatora przyjmują kolejno (w zależności od stron zaangażowanych w spór): Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć jednego miesiąca od ich powstania;

  3. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły każdy z organów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

   

  § 12

   

  Zasady rozwiązywania konfliktów

   

  1. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

  2. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.

  3. Wnoszone sprawy Dyrektor rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swych działaniach kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

  4. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

  5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  6. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

   1. postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły;

   2. w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

  7. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

  8. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

  9. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.

  10. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania decyzji.

  11.  Od decyzji Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

  12. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

   1. wychowawca klasy- w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;

   2. pedagog szkolny- jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy;

   3. Dyrektor lub wicedyrektor- jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu.

  13. Wszystkie organa szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

  14. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

  15. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej podczas protokołowania posiedzeń tych organów.

  16. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

   

  § 13

   

  Zasady współdziałania szkoły z rodzicami

   

  1. Nauczyciele szkoły wspomagają rodziców i współpracują z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

  2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

  3. Współdziałanie zapewnia rodzicom:

   1. porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.

   2. uzyskanie bieżącej informacji na temat swego dziecka;

   3. znajomość przepisów prawa szkolnego;

   4. znajomość zadań i zamierzeń klasy i szkoły;

  1. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:

  1. spotkania klasowe rodziców;

  2. spotkania rad oddziałowych (piątki rodziców) z wychowawcą klasy;

  3. spotkania rad oddziałowych z Dyrekcją Szkoły;

  4. Dzień otwartej szkoły” – spotkanie rodziców z nauczycielami uczącymi dziecko;

  5. indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;

  6. konsultacje rodziców z pedagogiem szkolnym;

  7. przyjmowanie rodziców przez Dyrektora Szkoły i wicedyrektorów;

  8. kontakty telefoniczne;

  9. zapraszanie przez wychowawców rodziców, pedagoga szkolnego, dyrekcję- w przypadkach drastycznego przekroczenia norm zachowania przez ich dzieci;

  10. zaproszenie rodziców do udziału we wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

  1. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

  2. Rodzice, poprzez swoje organy (rady oddziałowe, Radę Rodziców), przedstawiają opinie na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:

  1. Dyrekcji Szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia;

  2. organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji niemożności poprawy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.

   

   Rozdział 4

   

  § 14

   

  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

   

  1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

  2. Liczba uczniów w oddziale szkolnym powinna wynosić:

  1. w klasach I-III nie więcej niż 25 uczniów,

  2. liczba uczniów w oddziale I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

  3. Jeżeli liczba uczniów w oddziałach I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2 pkt 2, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

  4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, do oddziału klasy I, II, III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad określoną liczbę w ust. 2a:

  1. Odział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego;

  2. Liczba uczniów w oddziale szkolnym w klasach IV-VIII powinna wynosić od 18 do 26 uczniów;

  2a) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

  1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych nowożytnych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego, określonych odrębnymi przepisami organu prowadzącego:

  1. w przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę,

  2. zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.

  5. Podstawową formą pracy szkoły są:

  1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

  2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

  3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  4. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

  6. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 5 zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

  3. Zajęcia wymienione w ust. 5 pkt 1-3 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy;

  4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

  5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć.

  1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bhp, a w szczególności:

  1. podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;

  2. w przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad klasami sprawuje nauczyciel wyznaczony do zastępstw doraźnych, a w przypadku nie wyznaczenia zastępstw świetlica szkolna lub biblioteka;

  3. w przypadku pierwszych i ostatnich zajęć dopuszcza się możliwość ich odwołania;

  4. w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się łączenie klas za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia i Dyrekcji Szkoły;

  5. w czasie przerw za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele dyżurni (regulamin ich pracy i grafik dyżurów ustala Dyrekcja Szkoły).

  1. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez:

  1. edukację wczesnoszkolną w klasach I – III, będącą łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym;

  1. Ramowy plan nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

  2. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe, prowadzone w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

  3. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN lub organu prowadzącego szkołę.

  4. Efekty edukacyjne uczniów podlegają ocenie:

  1. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów określonych w przedmiotowych systemach oceniania;

  2. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie, uwzględniając różne formy aktywności ucznia;

  3. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

  4. Informacje o bieżących ocenach uczniów rodzice otrzymują w formie pisemnej lub ustnej, w czasie zebrań, w czasie dni otwartych oraz w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielami.

  13. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

  1. pomoc nauczyciela.

  2. w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,

  3. nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

  14. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 13 niepełnosprawności (niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym), za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

  1. pomoc nauczyciela.

  2. w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,

  3. nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub

   

   

   

   

   § 15 

   

  Arkusz organizacyjny

   

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja.

  2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

  1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

  2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

  3) dla poszczególnych oddziałów:

  a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

  b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

  c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

  d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

  e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły;

  4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

  5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

  6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

  7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

  8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

  9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

  1. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

   

   

   

   

   

  § 16

   

  Biblioteka szkolna

   

  1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów nauczycieli i rodziców. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

  2. Prace biblioteki szkolnej oraz zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa oddzielny regulamin biblioteki szkolnej (załącznik nr 12)

  2a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

  1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów,

  2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

  3) wdrażanie do poszanowania książki,

  4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

  5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

  6) współdziała z nauczycielami,

  7) rozwija życie kulturalne szkoły,

  8) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,

  9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

  2b. Zadania biblioteki szkolnej:

  1) Popularyzacja nowości bibliotecznych;

  2) Statystyka czytelnictwa;

  3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

  4) Komputeryzacja biblioteki;

  5) Renowacja i konserwacja księgozbioru;

  6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

  7) Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

  8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

  2c. Funkcje biblioteki szkolnej:

  1) dydaktyczna;

  2) wychowawcza;

  3) rekreacyjna;

  4) opiekuńcza;

  5) kulturalna.

  3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły:

  1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;

  2) zapewnia środki finansowe;

  3) zarządza skontrum zbiorów;

  4) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;

  5) hospituje i ocenia pracę biblioteki.

  3a. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

  1) w zakresie pracy pedagogicznej:

  a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

  b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,

  c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,

  d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,

  e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

  f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

  2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

  a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

  b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

  d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

  e) selekcjonowanie zbiorów,

  f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki;

  3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

  a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,

  b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

  c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,

  d) udzielanie porad bibliograficznych,

  e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji;

  4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

  a) komputeryzacja biblioteki szkolnej,

  b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne,

  c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.

  5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:

  a) imprezy,

  b) konkursy,

  c) wystawki,

  d) kiermasze;

  6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:

  a) wycieczki edukacyjne,

  b) interdyscyplinarne koła zainteresowań,

  c) spotkania i imprezy edukacyjne;

  7) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:

  a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

  b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,

  c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,

  d) informacja o aktywności czytelniczej.

  4. Godzina dydaktyczna nauczyciela bibliotekarza trwa 60 minut.

  5. Biblioteka szkolna ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom w przypadku nieobecności nauczyciela i niewyznaczenia w tym czasie zastępstw doraźnych.

  6. Biblioteka szkolna współpracuje z:

  1) uczniami;

  2) nauczycielami i wychowawcami;

  3) rodzicami;

  4) innymi bibliotekami.

  7. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

  1) gminą;

  2) władzami lokalnymi;

  3) ośrodkami kultury;

  4) innymi instytucjami.

  8.W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

  9. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

  1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

  2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

  3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

  4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,

  5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,

  6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

  7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,

  8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

  10. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

  1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

  2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,

  3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,

  4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,

  5) organizację wycieczek do innych bibliotek,

  6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,

  7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,

  8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,

  9) udział w spotkaniach z pisarzami,

  10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

  11) Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

  12) Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin wypożyczalni, czytelni oraz zasady użytkowania stanowisk komputerowych.

   

  § 16 a

   

  Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

   

  1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników, lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną, albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

  2. Uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

  3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, lub materiałów edukacyjnych, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji.

  4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

  1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

  2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

  5. Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, o których mowa w art. 22 ak ust. 6, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, Dyrektor Szkoły może przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

  6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3-letniego czasu używania.

   

  § 17

   

  Świetlica szkolna

   1. W Szkole działa świetlica- dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
  2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wykazów uczniów dojeżdżających do szkoły lub na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców.
  3.Czas pracy świetlicy ustalany jest przez Dyrektora Szkoły.
  4. Celem działalności świetlicy jest:
  1) Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
  2) Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły.
  3) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  4) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole, domu i środowisku lokalnym).
  5) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
  6) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
  5.Cele i zadania świetlicy realizowane są poprzez:
  1) zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, artystyczne),
  2) zajęcia czytelnicze,
  3)zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe (testy, łamigłówki, krzyżówki itp.),
  4) gry i zabawy ruchowe i sportowe,
  5) zajęcia z wykorzystaniem telewizji, filmu, komputera,
  6) zajęcia praktyczno- techniczne,
  7) zajęcia wspomagające proces nauczania.
  6.Zajęcia prowadzone są w zależności od liczebności grupy w formie indywidualnej, grupowej lub zbiorowej (liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 pod opieką jednego nauczyciela).
  7. Działalność świetlicy reguluje
  Regulamin świetlicy szkolnej, stanowiący załącznik nr 13 do statutu oraz plan pracy świetlicy zawierający szczegółowe założenia programowe z uwzględnieniem tygodniowych haseł tematycznych realizowanych na zajęciach.

   

   

   

   § 18

   

  Stołówka szkolna

   

  1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

  2. Warunki z jej korzystania, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

  3. Stołówka szkolna działa w oparciu o swój regulamin (załącznik nr 8)

   

  § 19

   

  Wycieczki

   

  1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę określa Rozporządzenie MEN.

  2. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, mogą brać udział w wycieczce tylko na pisemną prośbę rodziców i za zgodą nauczyciela organizatora.

  3. Za stronę organizacyjną wycieczek odpowiedzialny jest kierownik wycieczki. Na 7 dni przed terminem planowanej wycieczki przedstawia on dyrekcji szkoły następujące dokumenty:

  1. karta wycieczki (cel i założenia programowe, trasa, termin, klasa, liczba uczniów, liczba opiekunów i ich nazwiska, środek lokomocji);

  2. oświadczenia o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa na wycieczce;

  3. harmonogram wycieczki;

  4. imienną listę uczestników;

  5. dokument stwierdzający ubezpieczenie uczniów (dotyczy wycieczek zagranicznych).

  1. Istnieje możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki i imprezy za zgodą Dyrektora Szkoły.

  2. W pierwszym miesiącu roku szkolnego nauczyciele opracowują ramowy plan wycieczek szkoły, który stanowi załącznik do planu edukacyjnego szkoły.

  3. Zmiany w ramowym harmonogramie wycieczek mogą nastąpić za zgodą Dyrektora Szkoły.

  4. Termin wycieczki ustala nauczyciel z zainteresowanymi rodzicami i zatwierdza go Dyrektor Szkoły.

  5. Termin wycieczki nie może kolidować z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

  6. W wycieczkach mogą uczestniczyć uczniowie z różnych klas i różnych szkół.

  7. W uczestniczeniu w wycieczkach może być zawieszony uczeń naruszający regulamin szkolny, stanowiący zagrożenie dla siebie i innych;

  8. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

  1) jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych;

  2) jeden opiekun na 10 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i jeden opiekun na 20 osób (w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia), w innego rodzaju wycieczkach;

  3) jeden opiekun na 10 lub 20 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły;

  4) jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły;

  5) jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie;

  6) jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich;

  7) jeden opiekun na 10 – 13 osób na wycieczkach rowerowych.

   

   

   

  § 20

   

   Dzień Patrona Szkoły

   

  1. Dzień 21 marca ustala się Dniem Patrona Szkoły.

  2. W tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Społeczność szkoły uczestniczy w uroczystościach i imprezach zaplanowanych na ten dzień.

  3. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim ustala przebieg uroczystości. Jeżeli Dzień Patrona Szkoły przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy (sobota, niedziela), wtedy organizowany jest on w dzień poprzedzający.

   

   

  Rozdział 5

   

   

  ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

   

   § 21 

   

   

  1. Wicedyrektor

  1) W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora;

  2) Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

  3) Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym służbowym podległych mu z upoważnienia Dyrektora Szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i nauczycieli bibliotekarzy;

  4) Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą;

  5) Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;

  6) Ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli;

  7)Ma prawo wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;

  8) Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem "wicedyrektor szkoły" oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji wyznaczonych mu przez Dyrektora Szkoły na piśmie.

   

  2. Wychowawca klasy

  1) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”;

  2) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca, w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;

  3) Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły;

  4) Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2. inspirowanie działań zespołowych uczniów,

  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

  4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

  5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:

   • współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami,

   • włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,

   • współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

   • poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

  1. organizacja spotkań z rodzicami i informowanie ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia,

  2. współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami,

  3. bieżące rozliczanie podstawowej dokumentacji wychowawcy w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły;

  4. opracowanie IPETU (Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego) dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

  5) Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy:

  1. wychowawca opracowuje na piśmie roczny plan pracy wychowawczej w oparciu o program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły, w tym rozkład zagadnień realizowanych na godzinach wychowawczych,

  2. wychowawca odpowiada za dziennik lekcyjny swojej klasy (okresowe podliczanie frekwencji uczniów i ocen ze sprawowania, przebiegu spotkań z rodzicami itp.),

  3. wychowawca klasy ma obowiązek prowadzenia arkuszy ocen,

  4. wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, i naukowych,

  5. zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

  1. zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi uzasadniony wniosek na piśmie większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących co najmniej 3/4 ilości uczniów),

  2. wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

  1. ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

  2. warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany. O takim piśmie Dyrektor Szkoły w pierwszej kolejności informuje zainteresowanego nauczyciela, a następnie członków Rady Pedagogicznej.

   

   3. Nauczyciel

  1) Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych, w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę;

  2)  Nauczyciel zobowiązany jest do:

  1. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,

  2. bieżącego prowadzenia dokumentacji szkolnej,

  3. dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

  4. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

  5. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania,

  6. udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

  7. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

  8. pracy w oparciu o podstawę programową i aktualny program,

  9. dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami zgodnie z przepisami bhp, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem,

  10. udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych,

  11. respektowania praw ucznia,

  12. natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,

  13. zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły ( musi poprosić osobę postronną o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły),

  14. niezwłocznie zawiadamiać Dyrektora Szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły;

  3) Nauczyciel ma prawo do:

  1. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;

  2. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

  3. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,

  4. wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszając godności innych ludzi,

  5. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,

  1. O wszelkich uwagach dotyczących pracy nauczyciela (pracownika szkoły), które są zgłaszane przez rodziców, uczniów i innych nauczycieli, Dyrekcja zobowiązana jest informować na bieżąco zainteresowanego nauczyciela (pracownika szkoły).

   

  4. Pedagog szkolny
  1) Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  a) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów poprzez wskazywanie możliwości psychofizycznych, mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń.
  b) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które ograniczają aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu szkoły.
  c) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  d) Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  e) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej dostosowanej do rozpoznanych potrzeb.
  f) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży.
  g) Zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz minimalizowanie skutków nieprawidłowości rozwojowych.
  h) Inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  i) Inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych.
  j) Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.

   

  5. Pedagog specjalny
  1) Do jego zadań należy:
  a) rewalidacja indywidualna,
  b) nauczanie indywidualne w domach oraz na terenie szkoły uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężeniami;
  c) pomoc dzieciom z dysleksją,
  d) porady dla rodziców dzieci z pogranicza normy niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo,
  e) stała współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  f) współpraca z pedagogiem szkolnym,
  g) współpraca z nauczycielami,
  3) Nauczyciel specjalista opracowuje indywidualne plany pracy dla poszczególnych uczniów;


   


  6. Logopeda
  1) Do jego zadań należy w szczególności:
  a) Prowadzenie działań diagnostycznych, w tym prowadzenie badan przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.
  b) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów oraz eliminowania jej zaburzeń.
  c) Podejmowanie we współpracy z rodzicami dzieci zadań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.
  d) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb oraz możliwości rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


  7. Terapeuta pedagogiczny
  1) Do zadań terapeuty należy w szczególności:
  a) Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  b) Prowadzenie badań, których celem jest diagnoza uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz rozpoznawanie trudności i monitorowanie efektów oddziaływań terapeutycznych.
  c) Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły oraz podejmowanie działań profilaktycznych w celu zapobiegania niepowodzeniom edukacyjnym uczniów- we współpracy z rodzicami.
  d) Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  e) Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, które wpływają na funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.


   

  8. Doradca zawodowy.
  1) Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

  a) Prowadzenie systematycznych działań diagnostycznych, których zadaniem jest wskazanie zapotrzebowania uczniów na informacje związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
  b)Gromadzenie, aktualizowanie oraz udostępnianie informacji związanych z dalszą edukacją i wyborem zawodu, właściwych dla danego poziomu kształcenia.
  c) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych wcześniej mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  d) Koordynowanie działań informacyjno- doradczych prowadzonych przez szkołę.
  e) Współpraca z pozostałymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
  f) Wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz innych specjalistów w udzielaniu pomocy
  psychologiczno- pedagogicznej.
  g) Dyrektor w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę , którzy realizować będą zadania takiego doradcy.


   

  9. Nauczyciel świetlicy:

  1. Jest odpowiedzialny za przyprowadzanie i odprowadzanie uczniów dojeżdżających do autobusów przywożących i odwożących dzieci do domów.

  2. Stwarza uczniom przebywającym w świetlicy optymalne warunki do spędzania wolnego czasu przed lekcjami i po lekcjach.

  3. Zapewnia uczniom opiekę w przypadku nieobecności nauczyciela i niewyznaczenia w tym czasie zastępstw doraźnych.

  4. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.

  5. Realizuje zadania zgodnie z planem pracy świetlicy.

  6. Prowadzi obowiązującą dokumentację pracy, sporządza sprawozdania z działalności świetlicy.

  7. Współpracuje z nauczycielami i wychowawcami w organizowaniu imprez kulturalno – oświatowych.

  8. Dba o ład, porządek i wystrój świetlicy.
    

  10. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

  1) Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

  2) Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
  3) Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.
  4) Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu.
  5) Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.
  6) Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
  7) Pomaga w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  8) Dwa razy w roku przedkłada sprawozdanie z działalności podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

   

  11. Społeczny Inspektor Pracy
  1) W Szkole powołuje się społecznego inspektora pracy.
  2) Nauczyciel pełniący tę funkcję wykonuje następujące zadania:
  a) Obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły;
  b) Analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej;
  c) Ocenia stan bezpieczeństwa w Szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny;
  d) Koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego;
  e) Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;
  f) Pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami oddziałów a odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży;
  g) Dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły;
  h) Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
  i) Promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  2) Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor Szkoły.

   

  12. Pracownicy administracji i obsługi.

   

  1. Zasady pracy pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi określają odrębne przepisy i zarządzenia. Z uwagi na charakter instytucji, w której są zatrudnieni powinni reprezentować właściwą postawę wobec uczniów i dbać o ich bezpieczeństwo na terenie szkoły.

  2. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Dyrektor Szkoły.

   

   

   

   

  Rozdział 6

   

  § 22

   

   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I RODZICA

   

  1. Obowiązek szkolny:

  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat;

  2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli dziecko:

  a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

  b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych;

  1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

  2. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem;

  3. Do ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez samorząd terytorialny przyjmuje się:

   1. z urzędu-  dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

   2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora Szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), w której obwodzie dziecko mieszka;

  4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Prawa ucznia:

  1) Uczeń ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających podstawowe bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie własnej godności, przekonań i własności,

  3. swobody w wyrażaniu w kulturalny sposób własnych myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

  4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  5. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

  6. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych z ich poszanowaniem,

  7. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

  8. nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów;

  1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, za zgodą i pod opieką wychowawcy, organizować imprezy klasowe i szkolne zgodne z planem i programem wychowawczym szkoły;

  2. Samowolne opuszczanie szkoły przez ucznia w trakcie wyżej wymienionych imprez jest niedozwolone. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie opuścił imprezę;

  3. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu lub dodatkowych zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych;

  4. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela przedmiotu, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego i Rady Rodziców, zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

  5. Uczeń ma prawo złożyć skargę do nauczyciela, pedagoga szkolnego, opiekuna Samorządu Uczniowskiego w przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia.
   7) Pracownicy pedagogiczni, do których wpłynęła skarga, są zobowiązani do zbadania sprawy poprzez przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z osobami zaangażowanymi w konflikt.
   8) W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego uczeń lub w jego imieniu rodzic ma prawo złożyć skargę na piśmie do Dyrektora-zawierającą opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia. Dyrektor jest zobowiązany zbadać sprawę i w trybie administracyjnym udzielić odpowiedzi.

   

  3. Obowiązki ucznia: 

  1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

   1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

   2. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

   3. przeciwstawiać się przejawom brutalności,

   4. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

   5. dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

   6. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela zajęć edukacyjnych,

   7. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego i inne),

   8. właściwego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i podczas przerw międzylekcyjnych;

  2) Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole, przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wyznaczone przez nauczyciela tych zajęć edukacyjnych;

  3) Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu przebywających tam ludzi;

  4) Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania;

  5) Uczeń ma obowiązek zachować w szkole schludny wygląd zewnętrzny, tzn. nie nosić kolorowanych włosów, elementów wyróżniających go na tle innych uczniów (piercing);

  6) Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach;

  7) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;

  8) Zwolnienie z zajęć edukacyjnych może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje wychowawca lub nauczyciel przedmiotu, przyjmując na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia;

  9) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do 7 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione;

  10) Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:

  1. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna;

  2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

  3. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

  Przez strój galowy należy rozumieć:

  - dla dziewcząt - jednobarwna spódnica lub spodnie i biała bluzka,

  - dla chłopców - ciemne spodnie i wizytowa koszula;

  11) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który mimo zakazu, nosi kolczyki, pierścionki lub inne dodatki osobiste mogące być bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem dla niego i innych;

  12) Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, aparatów cyfrowych i urządzeń przesyłowych na terenie szkoły;

  13) W szczególnych i uzasadnionych okolicznościach uczeń ma prawo do skorzystania z własnego telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego za zgodą nauczyciela (zgodnie z odrębną procedurą używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych).
  14. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów bez wiedzy i zgody Dyrektora.

  14) Uczeń opuszczający Szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych w procedurach szkolnych przez Dyrektora Szkoły.

   

  4. Prawa rodziców:

  1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

  2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci,

  3) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,

  4) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,

  5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy szkoły.

   

  5. Obowiązki rodziców

  1) Rodzice maja obowiązek:

  1. informować na bieżąco o zmianie: miejsca zamieszkania, danych personalnych, zatrudnienia, kontaktu i sytuacji rodzinnej;

  2. informować wychowawcę o stanie zdrowia odbiegającego od normy, które może mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo samego dziecka, jego kolegów i koleżanek oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły,

  3. informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka, 

  4. angażować się, jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udział w wyborach i współdziałać w organach szkoły,

  5. dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka na piśmie w terminie 7 dni lub w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym,

  6. poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcia celów nauczania i wychowania,

  7. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

   

  6. Nagrody

  1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

   1. rzetelną naukę i pracę społeczną,

   2. wzorową postawę,

   3. wybitne osiągnięcia;

  2. Nagrody mogą być indywidualne i zbiorowe. Uczeń może być wyróżniany i nagradzany w ciągu roku szkolnego i na jego zakończenie. Uczeń może być wyróżniany lub nagradzany przez:

   1. wychowawcę, nauczyciela przedmiotu pochwałą wobec klasy,

   2. Dyrektora Szkoły pochwałą wobec uczniów grupy wiekowej lub całej szkoły,

   3. Radę Pedagogiczną: dyplomem, nagrodą książkową, listem pochwalnym, mianem prymusa. W klasie programowo najwyższej - tytułem Prymusa Szkoły i wpisem do księgi prymusów szkoły;

  3. Nagrodę zespołową może otrzymać klasa, organizacja, zespół uczniowski za wyniki w prowadzonym współzawodnictwie międzyklasowym, za szczególne osiągnięcia w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, za udział w konkursach, w zawodach, pracach społeczno-użytecznych na wniosek Samorządu Uczniowskiego, opiekuna organizacji, Dyrektora Szkoły po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną;

  4. Dla uczniów, którzy zdobyli czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, Rada Rodziców, władze oświatowe lub inni sponsorzy związani ze szkołą mogą fundować nagrody rzeczowe.

  5. Uczniów klas II i III gimnazjum Szkoła może nagrodzić stypendium:

  a) im. .Andrzeja Ligockiego – przyznawane uczniom klas III za wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wzorową lub bardzo dobrą postawę (załącznik nr 9);

  b) sportowym – przyznawane uczniom klas II i III za wybitne osiągnięcia w zawodach sportowych i dobrą postawę (załącznik nr 10).

  6) Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów stanowią odrębne regulaminy, które obowiązywały w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Barlinku.

  7) Oba dokumenty stanowią załączniki do statutu.

  8) Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor Szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. Podjęta przez Dyrektora Szkoły decyzja jest ostateczną;

   

  7. Kary: 

  1) Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego:

  a) upomnieniem wychowawcy klasy w :

  • rozmowie indywidualnej,

  • rozmowie wobec klasy,

  b) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

  c) upomnieniem Dyrektora Szkoły udzielonym indywidualnie,

  d) naganą Dyrektora Szkoły,

  e) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,

  f) przeniesieniem do równorzędnej klasy w szkole,

  g) przeniesieniem do innej szkoły za zgoda kuratora oświaty na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły;

  2) Każda kara powinna być odnotowana przez wychowawcę w klasowym zeszycie

  spostrzeżeń, a o jej udzieleniu należy powiadomić rodzica;

  3) W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszanie, zastraszanie, posiadanie, rozprowadzanie lub bycie pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, można odstąpić od gradacji kar;

  4) Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy:

  1. notorycznie łamie on przepisy regulaminów szkolnych, otrzymał kary przewidziane w Statucie Szkoły, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

  2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, a nawet nauczycieli,

  3. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie;

  5) Od nałożonej kary rodzice ucznia lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od dnia uzyskania kary;

  6) Dyrektor, w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

  1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

  2. odwołać karę,

  3. zawiesić warunkowo wykonanie kary;

  7) Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice (prawni opiekunowie);

  8) Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje;

  9) Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrekcja Szkoły.

   

   

   

   

   

  Rozdział 7

   

  OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE.

   

   § 23

   

  1. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku stosuje się zasady oceniania i zasady oceniania z zachowania opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Oba dokumenty stanowią załączniki nr 2 i 3 do statutu.

  2. W przypadku uczniów klas gimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019 przyjmuje się dotychczasowy system oceniania opracowany w Ocenianiu wewnątrzszkolnym Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku, który stanowi odrębny dokument (załącznik nr 4).

   

   

   

  § 24

   

  Egzamin ósmoklasisty

   

  1.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

  2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

  1. język polski;

  2. matematykę;

  3. język obcy nowożytny;

  4. jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

  1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

  2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły.

  3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:

  1. nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo

  2. przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

  1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

  2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

   

   

   

  § 25

   

  Projekt edukacyjny

   

  1. Uczeń dotychczasowego gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego przynajmniej jeden raz w ciągu trzech lat nauki. Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby uczniowie realizowali projekt w kl. II gimnazjum.

  2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

  3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;

  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

  3. wykonanie zaplanowanych działań;

  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

  4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.

  5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  6. Uczeń może realizować więcej niż jeden projekt edukacyjny, lecz na świadectwie ukończenia gimnazjum zostanie zapisany tylko jeden- ten, który sam wskaże.

  7. Jeżeli uczeń nie zrealizuje projektu, nie uzyska wpisu o realizacji projektu na świadectwie i otrzyma stosowną ocenę zachowania.

  8.Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.

  9. Przedsięwzięcia realizowane w szkole w ramach projektów unijnych mogą być uznane za projekty gimnazjalne, jeśli projekt spełnia wymagania rozporządzenia.

  10. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym.

  11. Zespoły uczniowskie powinny liczyć od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.

  12. Zespoły projektowe mogą być klasowe lub międzyklasowe.

  13. Opiekun projektu ma za zadanie:

  1. wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),

  2. ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu,

  3. udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.

  14. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:

  1. aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),

  2. współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,

  3. dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.

  15. Wychowawca ma za zadanie:

  1. na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

  2. współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.

  16. Nauczyciele, którzy nie są opiekunami, udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o pomoc.

  17. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami.

  18. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.

  19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

  20. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać karty projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.

   

   

   

   

  § 2 6

   

   

  Egzamin gimnazjalny


   

  1.Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
  2. Odbywa się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
  3. Egzamin składa się z trzech części: ‎
  1) humanistycznej-  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2)
  matematyczno-przyrodniczej-  z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3)
  z języka obcego nowożytnego.‎
  4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu z zakresu tego języka obcego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
  Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista.

  5. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.
  6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do części trzeciej egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli ‎przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie ‎rozszerzonym, jeżeli uczeń nie musi przystępować do niego obowiązkowo. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎
  7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, jest zwolniony ‎z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego ‎nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i ‎rozszerzonym najwyższego wyniku.
  8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu gimnazjalnego w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
  9. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum.
  10. Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, ale ma wpływ na dalsze kształcenie‎ (od 2018 r. wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w części rozszerzonej są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019).
  11. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.
  Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

  Rozdział 8

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH.

   

  § 27

   

  1. Do przypadków szczególnych zaliczymy:

  1) Nagminne wagarowanie ucznia;

  2) Podejrzenie, że uczeń stał się ofiarą przestępstwa;

  3) Agresywne zachowanie ucznia;

  4) Zachowania ucznia uniemożliwiające nauczycielom prowadzenie lekcji;

  5) Zachowania ucznia świadczące o przejawach demoralizacji;

  6) Podejrzenie posiadania przez ucznia substancji przypominającą narkotyk;

  7) Popełnienie przez ucznia przestępstwa ściganego z urzędu (wykroczenie);

  8) Podejrzenie, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

  9) Znalezienie przez nauczyciela na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk.

  2. W odniesieniu do powyższych sytuacji istnieją procedury postępowania stanowiące odrębny dokument Zestaw procedur postępowania zatwierdzonych do stosowania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku.


   

   

   

  Rozdział 9

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

   

  § 28

   

   

  1. Przedstawiciele społeczności szkolnej mają prawo zgłaszania propozycji zmian do Statutu Szkoły w formie wniosków kierowanych do Dyrektora Szkoły

  2. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Statut należy odwołać się do:

  1) Karty Nauczyciela;

  2) Kodeksu Pracy;

  3) Kodeksu Cywilnego;

  4) Aktualnych ustaw MEN.

  3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  4. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

  5.Niniejszy Statut może być nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek zainteresowanego nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

  6.Niniejszy dokument zatwierdzono w dniu 28 listopada 2017 roku uchwałą Rady Pedagogicznej.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku
   ul. Jeziorna 12
   74-320 Barlinek
  • 0957461730 FAX. 0957461730
   e-mail: sp1barli@interia.pl