Nawigacja

Nawigacja

   

                                                                  
                                                                         

  Pozdrawiamy wszystkich czytelników. Zapraszamy do naszej biblioteki.
   

  Biblioteka w naszej szkole:
  – stanowi dla uczniów centrum informacji,
  – daje im możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia,
  – wspomaga realizację programów nauczania i wychowania,
  – wspomaga realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów,
  – udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia 
     informacji. 

   

       
     Bibliotekarz:                 
  mgr Agata Bublewicz
                         
                               mgr Kamila Synówka-Koroluk    

           
                                        

   

  Godziny otwarcia:
   

   

  Godziny otwarcia

  Poniedziałek

  8:00 - 14:00

  Wtorek

  8:00 - 14:00

  Środa

  8:00 - 14:00

  Czwartek

  8:00 - 14:00

  Piątek

  8:00 - 14:00
   
  Zamknięcie biblioteki szkolnej - przerwy w pracy biblioteki, spowodowane są pełnieniem przez nauczyciela innych, powierzonych mu obowiązków wynikajacych z pracy szkoły.

   

                                       

                                                                     

   

   

  Biblioteka szkolna składa się z :

  1.     Wypożyczalni  książek.

  2.     Czytelni.

  3.     Centrum Informacji Medialnej - cztery stanowiska komputerowe.
   


   

  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI – BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP1

   

  1. Czytelnik* może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

  2. Wypożyczonych książek nie można przekazywać innym osobom bez uzgodnienia
   z bibliotekarzem.

  3. Księgozbiór podręczny  udostępniany jest wyłącznie na miejscu, bez możliwości wypożyczania.

  4. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie,nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

  5. Czytelnicy korzystający z księgozbioru podręcznego i czasopism mają obowiązek wpisania się do „zeszytu odwiedzin w czytelni”.

  6. Jednorazowo można wypożyczyć 1-2 książki na okres miesiąca z możliwością przedłużenia terminu zwrotu po uzgodnieniu z bibliotekarzem. 

  7. Nauczyciele  mogą wypożyczyć materiały biblioteczne na stan klasopracowni na okres roku szkolnego.  

  8. Uczestnicy olimpiad i konkursów mogą wypożyczyć książki na zasadach ustalonych z bibliotekarzem (większą ilość na dłuższy okres czasu).

  9. Czytelnik,który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę,zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi i oddania takiej samej książki (w wyjątkowej sytuacji istnieje mozliwość innego rozwiązania wskazanego przez nauczyciela – bibliotekarza). 

  10. Czytelnicy-Nauczyciele przejmują na siebie odpowiedzialność materialną za materiały biblioteczne wypożyczone na stan klasopracowni.

  11. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną (na zakończenie roku szkolnego) każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki. Czytelnicy- uczniowie, którzy nie rozliczą się z wypożyczonych książek w podanym terminie otrzymują punkty minusowe przewidziane w WSO. 

  12. Czytelnicy opuszczający szkołę są zobowiązani do pobrania druku obiegówki  potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. Uczniom obiegówkę dostarcza wychowawca (zał.1).

  13. Wychowawcy zobowiazani są do dostarczenia obiegówki uczniom opuszczającym szkołę w trakci trwania cyklu edukacyjnego oraz kończącym szkołę (wychowawca ponosi konsekwencje materialnie za niedostarczenie uczniowi obiegówki).  

  14. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych (ICIM) w bibliotece szkolnej określa odrębny regulamin.

  15. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

  16. Każdy czytelnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem biblioteki i stosować się do niego.

   

  *czytelnik-uczeń,nauczyciel,pracownik szkoły

  Zał.1 Wypełnione imiennie obiegowki uczniów , którzy rozliczyli sie         z biblioteką dostarcza -w wyznaczonym przez bibliotekę terminie zwrotów ksiażek - gospodarz klasy.

   

  Regulamin CIM:

   

  1.     Komputery i Internet w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy.

  2.     Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera za ucznia.

  3.     Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

  4.     Przy jednym stanowisku może znajdować się jedna osoba pracująca w ciszy.

  5.     Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.

  6.     Nie rezerwuje się miejsc przy stanowiskach komputerowych.

  7.     Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. Z centrum nie można korzystać w czasie przerw.

  8.     Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy zgłaszać nauczycielowi.

  9.     Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

  10.  Papier do drukowania przynosi użytkownik. Za kopiowanie materiałów pobierana jest odpłatność 10 gr za stronę A4.   

        AKTYW BIBLIOTECZNY
   

        Celem działania aktywu bibliotecznego jest:

  • Poznawanie źródeł informacji o książkach.
  • Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat.
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego biblioteki szkolnej.


  Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych:

        - segregowanie i układanie czasopism na regałach w czytelni;

        - porządkowanie książek na regałach.
   

  • Pomoc młodszym kolegom w doborze książek.
  • Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną.
  • Pomoc w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych.
  • Pomoc w przygotowaniu wystawek okolicznościowych.
  • Zachowanie właściwej postawy czytelnika szkolnej biblioteki.
  • Dawanie swą właściwą postawą czytelnika przykładu koleżankom i kolegom.
  • Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
  • Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie.
  • Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
  • Przyjmowanie wzorowej postawy czytelniczej.
  • Wykazywanie się wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
  • Wspieranie młodszych uczniów w procesie pogłębiania i poszerzania wiedzy.
  • Organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.
    

  Prawa członka aktywu:

  • Dobrowolność przynależności do aktywu bibliotecznego.
  • Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań, poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu.
  • Zwiększony limit wypożyczeń książkowych.
  • Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny.
  • Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym.

   

                                                                         

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku
   ul. Jeziorna 12
   74-320 Barlinek
  • 0957461730 FAX. 0957461730
   e-mail: sp1barli@interia.pl