Nawigacja

Nawigacja

  Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III

  Indywidualizacja w procesie nauczania

  Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III

   

   

   

  Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III projektu współfinansowanego przez Unię europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

   

   

   

  Informacje o projekcie

   

  1.  Projekt „Moja szkoła-moja szansą” w Gminie Barlinek jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach/działanie 9.1Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej, jakości usług edukacyjnych/Poddziałanie 9.1.2

  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

   

   

  2. Projekt realizowany jest przez Gminę w okresie od 01 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku.

   

  3. Celem głównym projektu jest „Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia” 556 dzieci ze szkół podstawowych Gminy Barlinek w roku szkolnym 2011/2012

   

  4. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich uczniów z klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek.

   

  5. Udział w projekcie jest bezpłatny

   

  6. Projekt obejmuje następujące rodzaje zajęć:

   

  a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

  b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

  c) Zajęcia rozwijające zainteresowania – naukę języków obcych

  d) Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne

  e) Zajęcia rozwijające zainteresowania i matematyczno-przyrodnicze

  f) Zajęcia rozwijające sprawność ruchową –gry i zabawy ruchowe

   

  7. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły.

   

  8. Harmonogram zajęć zostanie ogłoszony przez nauczycieli prowadzących zajęcia z aprobatą Dyrekcji szkoły.

   

  9. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu zajęć i liczebności grup.

   

  10. Szczegółowy regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu WWW.bip.barlinek

   

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku
   ul. Jeziorna 12
   74-320 Barlinek
  • 0957461730 FAX. 0957461730
   e-mail: sp1barli@interia.pl