Nawigacja

Nawigacja

           

   

  PROCEDURA  REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ   UCZNIÓW

  w Gminie Barlinek

   

       § 1. Podstawa prawna:

  1.      Konstytucja RP – art. 70 ust.1 ( czytamy:,, Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.”)

  2.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. z późn. zm. rozdział 2,  art. 15– wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki ( czytamy: ,, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia”)

   

  § 2. Formy spełniania obowiązku szkolnego

   

              Obowiązek szkolny jest spełniany przez dzieci i młodzież:

  1/ poprzez uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w tym szkół specjalnych ,

  2/ w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,

  3/ w ramach nauczania indywidualnego ( możliwość ta dotyczy dzieci
  i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły – art. 71 b ust. 1a ustawy),

   

   

  § 3. Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

        Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do :

  1/ dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

  2/ zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

  3/ zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się
      do zajęć szkolnych,

  4/ zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza Szkołą

      warunków nauki określonych w zezwoleniu.

      Rodzicom przysługuje prawo do:

  1/ złożenia wniosku o przyśpieszenie obowiązku szkolnego,

  2/ wystąpienia do Dyrektora Szkoły o spełnianie przez dziecko

        obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

  3/ wystosowania wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego,

  4/  wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program

       lub tok nauki.

  Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji
  w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji ( Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.). Ustawa
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa tryb i środki egzekucji administracyjnej stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.

   

  § 4. Zadania Dyrektora Szkoły w zakresie właściwego spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

   

   Dyrektor, któremu podlega określony obwód, sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej Szkoły. W tym celu sekretarz Szkoły(zgodnie z zakresem czynności)  w imieniu Dyrektora Szkoły:

  a)     prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

  b)      zamieszcza w księdze ewidencji wykaz dzieci zgodnie z aktualnym stanem podanym przez organ  prowadzący ewidencję ludności,

  c)      dokonuje corocznych adnotacji w księdze ewidencji, wpisując informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w danej lub innej szkole,

  d)      po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego                     (co najmniej 2 tygodnie nieusprawiedliwionej nieobecności) kieruje do jego rodziców ( prawnych opiekunów) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany i wezwanie do posyłania dziecka do Szkoły z wyznaczeniem terminu i informacją, że niespełnianie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,

  e)      w przypadku niezastosowania się rodziców do trzykrotnego wezwania, mimo upływu wyznaczonego w upomnieniach terminu, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest miejscowo właściwy Urząd Miasta.

   

   Do wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy, sporządzony zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dowód doręczenia upomnień.

   

  f)        W uzasadnionych przypadkach ( art. 39 ust. 2a ustawy) występuje do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

  g)      podejmuje decyzje administracyjne w sprawach obowiązku szkolnego przewidziane przepisami ustawy,

  h)      współdziała z rodzicami w realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego,

  i)        w przypadku przyjęcia ucznia mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej powiadamia jej dyrektora o przyjęciu ucznia do swojej Szkoły  i informuje go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego,

  j)        w przypadku emigracji ucznia, rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dyrektorowi szkoły, informując o dokładnym terminie przesłania dokumentów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego w kraju, w którym przebywa dziecko,

  k)      w przypadku niedopełnienia przez rodziców warunków z punktu j) dyrektor ma obowiązek w terminie 2 tygodni od wyznaczonej daty wystąpić pisemnie do policji o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

   

  § 5 Rola poradni psychologiczno – pedagogicznych

   

  W sprawach związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poradnie psychologiczno – pedagogiczne wydają orzeczenia i opinie dotyczące:

  1/  odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

  2/  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

  3/  kwalifikowania ucznia do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym,

  4/ potrzeby indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia    uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

   

  § 6. Obowiązki organu  prowadzącego:

   

  a)        przysyłanie Dyrekcji Szkoły, dla której zostały określone obwody, bieżących informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży,

  b)       ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określanie granic obwodów publicznych szkół.

   

  § 7. Dokumentacja szkoły dotycząca spełniania  obowiązku szkolnego

   

  1.      Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

            Do księgi ewidencji wpisuje się:

  a)        wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, niezależnie od tego czy   uczęszczają one do szkoły obwodowej,

  b)         coroczne adnotacje zawierające informacje o:

  - spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej lub innej szkole,

             - spełnianiu obowiązku szkolnego poza Szkołą, z podaniem decyzji, na podstawie, której dziecko spełnia obowiązek poza Szkołą,

             c) odroczenie spełniania obowiązku szkolnego z podaniem decyzji, na podstawie, której dziecku odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

  2.      Księga uczniów. W księdze uczniów wpisani są uczniowie uczęszczający do szkoły zarówno z obwodu Szkoły, jak spoza obwodu.

  Zawiera ona chronologiczne wpisy przyjęcia uczniów do Szkoły, które powinny być dokonywane z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły.

   

  § 8. Nadzór Dyrektora nad spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki:

  a/ badanie dokumentacji związanej z ewidencją spełniania obowiązku szkolnego.

  b/ ocena stopnia realizacji przez wychowawców, pedagoga szkolnego, sekretarza Szkoły zadań związanych z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego.

  c/  rozpoznawanie skali i przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego.

  d/ rozpoznawanie i ocena działań ( lub ich braku) podejmowanych przez osoby wymienione w punkcie b) w celu egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego.

  § 9. Załączniki niżej wymienione są integralną częścią niniejszej procedury:

  a)      upomnienie Dyrektora w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego  ( załącznik nr 1),

  b)       wniosek egzekucyjny w związku z brakiem realizacji obowiązku szkolnego   ( załącznik nr 2),

  c)         tytuł wykonawczy ( załącznik nr 3)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1                                                               Barlinek, dnia…………..

   

   

                                                                                                   Pan/i ………………………….

                                                                                                   ………………………………..

                                                                                                   ………………………………..                

   

  UPOMNIENIE

  w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne

   

              Wobec tego, że Pana/i syn/córka ..………………………………………………

  nie uczęszcza do szkoły, a tym samym nie wypełnia obowiązku szkolnego określonego postanowieniami Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) wzywa się Pana/nią do regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne.

              Nie podjęcie przez dziecko nauki w terminie siedmiodniowym spowoduje zastosowanie wobec Pana/i środków przymusowych przewidzianych w art.15 Ustawy
  o postępowaniu egzekucji w administracji ( tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. nr 36 poz. 161 z późniejszymi zmianami) poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia,
  w wysokości 5 000,00 zł. ( pięciu tysięcy), która może być nakładana wielokrotnie do kwoty 10 000,00 zł. ( dziesięciu tysięcy). 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2                                                                Barlinek, ……………………

   

   

   

   

                                                                                          Burmistrz Barlinka

                                                         

   

  Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

   

   

              Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr ………………………………………..              w Barlinku na podstawie art. 120 i 121 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym                          w administracji z dnia 17.06.1996 r. (Dz. U. 1991 r. nr 36 poz. 161 z późniejszymi zmianami) wnioskuje o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego przez ucznia /uczennicę /………………………………………………...

   

   

   

   

   

   

  W załączeniu:

  - tytuł wykonawczy

  - dowody doręczenia upomnień

                                                                                                                                

   

   

   

   

  Załącznik nr 3                                                                    Barlinek,……………………

   

   

  Tytuł Wykonawczy nr …..

   

                                                 Pan/i ………………………………..

  ………………………………………

  ………………………………………

   

              Na podstawie art. 26 § 2 i art. 27 Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. nr 36 poz. 161 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr  ………………w Barlinku po stwierdzeniu nie realizowania przez ucznia/uczennicę ……………………………………………… klasy …………obowiązku szkolnego – mimo upomnienia z dnia ……………… potwierdza, że na podstawie art. 20 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.
  (Dz. U. 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) obowiązek ten
  jest wymagany i wszczyna na podstawie niniejszego Tytułu Wykonawczego postępowanie egzekucyjne w administracji w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego.

  Tytuł ten w razie zastosowania grzywny w celu przymuszenia stanowi – zgodnie
  z art. 119 i 121 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – podstawę
  do nakładania dalszych grzywien, jeżeli będzie to niezbędne dla przymuszenia
  do wykonania obowiązku szkolnego.

  Zgodnie z art. 33 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu przysługuje prawo zgłoszenie zarzutów do Dyrektora Szkoły
  w terminie siedmiu dni od daty doręczenia Tytułu Wykonawczego.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku
   ul. Jeziorna 12
   74-320 Barlinek
  • 0957461730 FAX. 0957461730
   e-mail: sp1barli@interia.pl