Nawigacja

 • Ogłoszenie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego w ramach realizacji programu edukacji antynikotynowej pt. „ Bieg po zdrowie”

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu w imieniu Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,   informuje o organizacji na szczeblu wojewódzkim konkursu plastycznego organizowanego w ramach programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt. „ Bieg po zdrowie”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, które w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiły do realizacji ww. programu.

  Głównym założeniem inicjatywy jest zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci na temat szkodliwości zdrowotnej, wynikającej z palenia tytoniu i używania wyrobów tytoniowych wśród palaczy i ich otoczenia. Szczegóły w Regulaminie Konkursu

  Regulamin konkursu dostępny tutaj ----> Bieg-po-zdrowie.pdf​​​​​​​ 

 • Uwaga! Zmiana dnia dyrektorskiego z 7.01.2022 na 27.05.2022

  Kalendarz roku szkolnego po zmianach

 • Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału "0" na rok szkolny 2022/2023

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

  IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W BARLINKU

  OGŁASZA

  ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI

   DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

    

  WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB W SEKRETARIACIE

   

  WNIOSEK – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „0”
  WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DO_ODDZ_0_2022-2023.pdf

   

  WNIOSEK – KLASA „I”

  WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DO_KL_1_2022-2023.pdf

   

  WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE:

  do 25 marca 2022 r.

   

  więcej informacji w zakładce Rekrutacja do SP1

   

 • Harmonogram spotkań z rodzicami w dniach 20 - 21.04.2022 r. w SP nr 1 w Barlinku

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

 • Konkursy dla uczniów

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursów, która znajduje się w zakładce KONKURSY DLA UCZNIÓW

 • Filmy edukacyjne o polskich parkach narodowych

  Materiały zostały przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” i sfinansowane z funduszy europejskich.

  Filmy prezentują wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne. 

  W ramach projektu zostały przygotowane dwa cykle filmowe: 

  • „Przeżyj to! Polskie parki narodowe” – cykl obejmuje 23 filmy przedstawiające każdy z istniejących w Polsce parków oraz dodatkowy film  podsumowujący działalność wszystkich parków jako całości

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G

  • 6 krótkich filmów animowanych poświęconych właściwemu zachowaniu w parkach narodowych

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb


  Więcej o Programie Infrastruktura i Środowisko  programinfrastrukturaisrodowisko.docx​​​​​​​

 • Prośba nauczycieli świetlicy

  DRODZY UCZNIOWIE!!!       

   

  Świetlica szkolna czeka na waszą pomoc. Jeśli macie w domu gry i  puzzle, z których już nie korzystacie a są one kompletne i nadają się do użycia prosimy - przynieście je do świetlicy. Będziemy wdzięczni za każdy gest. Mogą one posłużyć waszym kolegom (a może się zdarzyć, że i wam samym) podczas pobytu w świetlicy.

 • Projekt SKW " Zbieram to w szkole"

  Szkolny Klub Wolontariusza naszej szkoły włącza się do projektu „Zbieram to w szkole”. Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w akcji misyjnej. Szczegóły projektu na stronie
  https://www.zbieramtowszkole.pl/

  Więcej informacji w zakładce WOLONTARIAT

 • PROCEDURA ZAPEWNIAJĄCA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku obowiązująca od dnia 01.09.2021 r.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE:

  1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali, wyjątek stanowią zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego w kl. IV-VIII,  języków obcych i zajęć pozalekcyjnych.
  2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
  3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
  4. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć  czyści się lub dezynfekuje.
  5. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej  grupie.
  7. Rodzice/opiekunowie  wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
  8. Wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  10. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów dot. uczniów kl. 0-III oraz 3 grupy w klasach IV-VIII na osobnych sektorach.
  11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
  12. Uczniom i nauczycielom w częściach wspólnych budynku szkoły (szatnie, ciągi komunikacyjne, rekreacje, korytarze)  podczas przerw międzylekcyjnych, wchodzenia i wychodzenia ze szkoły  rekomenduje się przebywanie w maseczkach ochronnych, przyłbica może być dodatkową ochroną.
  13. Nauczyciele powinni ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, zapewnić taką organizację pracy własnej i ucznia, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
  14. Uczeń przychodzący do szkoły pozostawia odzież wierzchnią w swojej szafce na korytarzu lub w szatni szkolnej.
  15. Po zakończeniu zajęć uczniowie z poszczególnych klas opuszczają salę w miarę możliwości w małych grupach i zabierają swoje rzeczy z szafki na korytarzu lub w szatni. Porządku przy wyjściu z klasy pilnuje nauczyciel.
  16. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
  17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
  18. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

  PRZYJŚCIE DO SZKOŁY  I WYJŚCIE ZE SZKOŁY :

  1. Rodzice/opiekunowie prawni przysyłają do szkoły TYLKO DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych.
  2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  3. Wprowadza się ZAKAZ wchodzenia rodziców/opiekunów na teren szkoły. Wyjątek stanowi umówione wcześniej indywidualne spotkanie z wychowawcą dziecka lub wejście do sekretariatu, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać/posyłać ucznia do szkoły.
  5. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji chorobowej.

  PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

  1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi natychmiast skontaktować  w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
  2. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do placówki służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.
  3. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
   w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

  HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  1. Przed wejściem do budynku szkoły tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
   z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do szkoły.
  2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wszystkie osoby obce dezynfekowały dłonie przy wejściu lub  zakładały rękawiczki ochronne,  zakrywały usta i nos i nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
  3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  4. Sprzątaczka odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek
   i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników, klawiatur
   w salach.
  5. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek jednorazowych, osłon na usta i nos.
  6. Na bieżąco zapewnia się dezynfekcję toalet.
  7. Dokonuje się monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni  dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich - (karta monitoringu).
  8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcję.

  GASTRONOMIA

  1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo  wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana zostaje  odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, zapewnienia się  środki ochrony osobistej. Utrzymuje się  wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
  2. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków, przerwy między grupami. Po każdej grupie odbywa się  czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
  3. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
  4. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – gabinet pielęgniarki, w którym będzie można odizolować osobę
   w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
  3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora szkoły.
  4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
  5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19  W SZKOLE:

  1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
   O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy
   i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
  3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  4. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, oddziału zakaźnego szpitala odpowiada sekretariat szkoły (przygotowanie).
  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał podejrzany zakażony pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  6. Dyrektor szkoły zleca ustalenie listy  osób przebywających w tym samym czasie w budynku szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie..
  7. W dalszych działaniach należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Przydział sal na rok szkolny 2021/2022

  W związku z epidemią COVID-19 i wytycznymi GIS/MZ i MEN dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
  w Barlinku przydziela w roku szkolnym 2021/2022 każdej klasie – oddziałowi szkolnemu klasopracownię, w której uczniowie będą mieli wszystkie zajęcia
  (poza wychowaniem fizycznym, informatyką i językami obcymi)               
    Budynek ul. Jeziorna 12

 • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

  Dyrektor Szkoły informuje, że rozpoczęcie roku szkolego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. wg następującego porządku:

   

  8:00 msza święta w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

  9:00 apel dla klas 4 - 6 (boisko szkolne, ul. Jeziorna)

  10:00 apel dla klas 7 i 8 (boisko szkolne, ul. Jeziorna)

  10:00 apel dla klas 0 i 1 (dziedziniec wewnętrzny szkoły, ul. Leśna)

  11:00 apel dla klas 2 i 3 (dziedziniec wewnętrzny szkoły, ul. Leśna)  

 • Życzenia na wakacje

  Życzenia na wakacje

  Barlinek 25 czerwca 2021

   „Niech żyją wakacje,

  Niech żyją pole i las

  I niebo i słońce

  Wolny, swobodny czas...”

   

  Szanowni rodzice!

   

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy
  Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku
  życzą wszystkim uczniom i rodzicom
  bezpiecznego, radosnego  wakacyjnego wypoczynku.
  Niech ten czas pozwoli nam wszystkim odpocząć po trudnym roku zdalnego nauczania,
  nabrać sił i dystansu do dalszej pracy. 

  Do zobaczenia we wrześniu!

   

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

  i pracownicy SP1 w Barlinku

 • Informacja nt. konferencji dla rodziców

  Szanowni Rodzice!

  Kuratorium Oświaty w Szczecinie organizuje konferencję informacyjną w dniu 29.06.2021
  o godzinie 11.00 dla rodziców na temat szczepień dzieci w wieku 12+.
  Rejestracja uczestników konferencji rozpoczyna się 23.06.2021.
  Zachęcamy do udziału w w/w konferencji, do której podajemy link:    https://forms.gle/MKTTZVkoberTtrGi6              
    i zachęcamy również do zaszczepienia naszych dzieci.

 • Harmonogram odbioru świadectw szkolnych w dniu 25 czerwca 2021 roku

  Godzina 8:00 msza święta w kościele pw. NSNMP (na Rynku)

   

  ul. Leśna 10

         godz. 09:00 – 10:00 – klasy I + ślubowanie + pasowanie

         godz. 10:00 – 11:00 – klasy II

         godz. 11:00 – 12:00 – klasy III

   

  ul. Jeziorna 12

        godz. 09:00 – 09:30 – klasy 4A, 5A, 6A, 7A, 4C

        godz. 09:45 – 10:15 – klasy 6D, 7D, 4B, 4D, 5B

        godz. 10:30 – 11:00 – klasy 6B, 6C, 6E, 7B, 7C, 7F

   

  Miejsce odbioru świadectw szkolnych 1- 3 ustala wychowawca klasy.

  Świadectwa szkolne klas 4 - 7 wydaje wychowawca klasy w wyznaczonym miejscu

  1. Przed budynkiem głównym szkoły (na lewo za bramą)
  2. Na prawo za bramą – przy granicy z WORD-em
  3. Na dziedzińcu szkoły
  4. Na boisku szkolnym
  5. Na boisku szkolnym
  6. Na boisku szkolnym

   

  Dyrektor szkoły

  Danuta Tomiałojć

 • Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku w roku szk. 2021/2022

  Zaktualizowano zakładkę podręczniki ----> https://sp1barlinek.edupage.org/text25/

 • DNI PORTU W SZKOLE - relacja z realizacji projektu

  Nasza Szkoła Podstawowa Nr 1 nawiązała w bieżącym roku szkolnym współpracę ze spółką Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., która wspiera edukację dzieci i młodzieży, również finansowo. W związku z tym w kwietniu i w maju realizowaliśmy projekt Dni Portu w Szkole, który miał na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej z działalnością tej firmy. W klasach siódmych i ósmych zostały przeprowadzone lekcje, na których zapoznano młodzież z najważniejszymi wydarzeniami w historii portów, ich obecną działalnością, inwestycjami i długoterminowymi planami a przede wszystkich ich znaczeniem dla gospodarki Pomorza Zachodniego. Odbywało się to w ramach zajęć doradztwa zawodowego, gdyż oba porty to przede wszystkim ogromne zakłady pracy, gdzie być może niejeden z naszych absolwentów znajdzie w przyszłości zatrudnienie. Uczniowie na podstawie dostarczonych im materiałów oraz zasobów internetowych sporządzali notatki oraz rozwiązywali test wiedzy o portach, którego wyniki wskazywały na dobrą znajomość tematu. Wykorzystując zdobyte wiadomości ósmoklasiści na lekcjach informatyki, pod okiem pani Danuty Rosenkiewicz, przygotowali prezentacje multimedialne „Porty w Szczecinie i Świnoujściu naszą bramą do Europy”, wśród których najlepsze okazały się te wykonane przez Anię Borowiecką z klasy 8a, Adę Pałkę i Kasię Długaszek z klasy 8b. Ponadto pani Rosenkiewicz wyróżniła prace: Kamili Szwed i Martyny Grzybowskiej z 8c oraz Koriny Klich i Julii Figiel z 8b.

  Klasy młodsze (4 – 7) również zapoznano z tematem projektu. Wzięły one udział w konkursie plastycznym. Uczniowie mogli w dowolnej technice zaprezentować swój talent. Przewodnicząca komisji konkursowej, pani Ania Stefańska, ogłosiła, iż najciekawsze prace zostały wykonane przez:

  I m – Oliwia Jagielska kl. 6 c

  II m. – Hanna Kulpa kl. 7 c

  III m. – Maja Koroluk kl. 4 a

  wyróżnienia:

  Natalia Chorążyczewska kl.4 c

  Łucja Nowakowska kl. 6 e

  Karolina Kostrzewska kl. 7 a

  Magdalena Kunasz kl. 7 c

  Kaja Frontczak kl. 7 d

  Maria Dąbrowska kl. 7 f

  Patrycja Serafin kl. 7 f

  Wszystkim wyróżnionym gratulujemy. W dniu zakończenia roku szkolnego zostaną im wręczone upominki ufundowane przez spółkę portów - organizatora projektu.

  Nad całością czuwały doradca zawodowy Sławomira Tumasz i pani wicedyrektor Elżbieta Ogarewicz.

  Oliwia Jagielska

  Hanna Kulpa

  Maja Koroluk

  Karolina Kostrzewska

  Kaja Frontczak

  Łucja Nowakowska

  Maria Dąbrowska

  Magdalena Kunasz 

  Natalia Chorążyczewska

  Patrycja Serafin

 • Życzenia na Dzień Dziecka od Rady Rodziców

 • Plan pracy szkoły w czasie nauczania hybrydowego w klasach 4-8

  Szanowni Rodzice!

  W związku z nauczaniem hybrydowym od 17.05 do 21.05.2021 roku dyrektor szkoły informuje Państwa, że nauczaniem stacjonarnym w szkole objęte zostaną następujące klasy: 4A, 4B, 4C, 4D, 5B, 6E, 8A, 8B, 8C, 8D.

  W następnym tygodniu tzn. 24.05 i 28.05.2021 roku do szkoły (stacjonarnie) przychodzą klasy: 5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7F.  Pozostałe klasy mają naukę zdalną.           

   

  Od 31 maja 2021 roku do szkoły przychodzą na nauczanie stacjonarne wszyscy uczniowie (wszystkie klasy).

   

  Dyrektor szkoły

  Danuta Tomiałojć

strona:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Jeziorna 12 i ul. Leśna 10
  74-320 Barlinek
 • TEL. 957461730
  FAX. 957461730
  e-mail: sp1barli@interia.pl