Nawigacja

 • Dzień Uśmiechu

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Uśmiechu.

 • Dodatkowe wytyczne dla szkół

 • Życzenia z okazji DEN od RR

 • Życzenia z okazji DEN od SU

  Życzenia z okazji DEN od SU

  Drodzy Nauczyciele!


  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Wam wyrazy szacunku i życzyć, by codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha, pasja przekazywania wiedzy oraz kształtowania charakterów i postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy, aby wdzięczność uczniów wynagradzała Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście w ich życiu.

   

                                                                Samorząd Uczniowski

 • Decyzja dyrektora SP1 w Barlinku w sprawie zamknięcia terenu szkoły na ulicy Jeziornej 12 podczas zajęć (dotyczy klas 4 – 8)

  1. Podczas  przerw międzylekcyjnych furtka do szkoły będzie zamykana.
  2. W czasie lekcji furtka będzie otwarta. Prosimy, aby nauczyciele przychodzili do pracy przed przerwą lub wchodzili do szkoły wejściem służbowym (od strony hotelu – dzwonek).
  3. Drzwi wejściowe do szkoły  (przy stołówce – plastikowe) są cały dzień zamknięte (otwierane tylko przez pedagoga po wcześniejszym umówieniu się - dzwonek).
  4. Wejście główne do szkoły będzie w czasie lekcji zamknięte. Nauczyciele nie powinni umawiać się z rodzicami w godzinach dopołudniowych.

   W wyjątkowych sytuacjach rodzic może wejść na umówioną wizytę do nauczyciela poprzez sekretariat (w reżimie sanitarnym).

   

  W związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19
  bardzo proszę Rodziców o ograniczenie wizyt w szkole do niezbędnego minimum.

 • 7.10.2020 Bijemy rekord w czytaniu

  Zapraszam serdecznie wszystkich uczniów małych i dużych oraz nauczycieli do udziału w akcji!

  Weź ciekawą, ulubioną książkę do szkoły i zaczytaj się. 

   

  Miłego "zaczytanego" dnia

  Lidia Kulczycka - Perske

 • PROCEDURA ZAPEWNIAJĄCA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 obowiązująca od dnia 01.09.2020 r.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

  1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali, wyjątek stanowią zajęcia z    informatyki, wychowania fizycznego w kl. IV-VIII,  języków obcych i zajęć pozalekcyjnych.
  2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
  3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
  4. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć  czyści się lub dezynfekuje.
  5. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej  grupie.
  7. Rodzice/opiekunowie  wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
  8. Wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  10. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów dot. uczniów kl. 0-III oraz 3 grupy w klasach IV-VIII na osobnych sektorach.
  11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
  12. Uczniom i nauczycielom zaleca się przebywanie w częściach wspólnych budynku szkoły (szatnie, ciągi komunikacyjne, rekreacje, korytarze) podczas przerw międzylekcyjnych  w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.
  13. Nauczyciele powinni ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, zapewnić taką organizację pracy własnej i ucznia, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
  14. Uczeń przychodzący do szkoły pozostawia odzież wierzchnią w swojej szafce na korytarzu lub w szatni szkolnej.
  15. Po zakończeniu zajęć uczniowie z poszczególnych klas opuszczają salę w miarę możliwości w małych grupach i zabierają swoje rzeczy z szafki na korytarzu lub w szatni. Porządku przy wyjściu z klasy pilnuje nauczyciel.
  16. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
  17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
  18. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

  PRZYJŚCIE DO SZKOŁY  I WYJŚCIE ZE SZKOŁY

  1. Rodzice/opiekunowie prawni przysyłają do szkoły TYLKO DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych.
  2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  3. Wprowadza się ZAKAZ wchodzenia rodziców/opiekunów na teren szkoły. Wyjątek stanowi umówione wcześniej indywidualne spotkanie z wychowawcą dziecka lub wejście do sekretariatu, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać/posyłać ucznia do szkoły.
  5. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji chorobowej.

  PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

  1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi natychmiast skontaktować  w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
  2. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do placówki służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.
  3. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
   w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

  HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  1. Przed wejściem do budynku szkoły tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
   z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do szkoły.
  2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wszystkie osoby obce dezynfekowały dłonie przy wejściu lub  zakładały rękawiczki ochronne,  zakrywały usta i nos i nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
  3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  4. Sprzątaczka odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek
   i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników, klawiatur
   w salach.
  5. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek jednorazowych, osłon na usta i nos.
  6. Na bieżąco zapewnia się dezynfekcję toalet.
  7. Dokonuje się monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni  dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich - (karta monitoringu).
  8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcję.

  GASTRONOMIA

  1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo  wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana zostaje  odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, zapewnienia się  środki ochrony osobistej. Utrzymuje się  wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
  2. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków, przerwy między grupami. Po każdej grupie odbywa się  czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
  3. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
  4. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

  1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – gabinet pielęgniarki, w którym będzie można odizolować osobę
   w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
  3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora szkoły.
  4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
  5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19  W SZKOLE

  1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
   O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy
   i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
  3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  4. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, oddziału zakaźnego szpitala odpowiada sekretariat szkoły (przygotowanie).
  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał podejrzany zakażony pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  6. Dyrektor szkoły zleca ustalenie listy  osób przebywających w tym samym czasie w budynku szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie..
  7. W dalszych działaniach należy stosowować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


  Procedura w wersji do druku PROCEDURA.pdf​​​​​​​

 • 01.09.2020 w SP1

  W związku z epidemią COVID-19 i wytycznymi GIS/MZ i MEN rozpoczęcie nowego roku w naszej szkole odbędzie się według ściśle określonego harmonogramu:

  • 8.00 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem NSNMP dla wszystkich chętnych

  Uczniowie klas 0 - 3 (z budynku ul. Leśna) :

  • klasy 0A i 0B – 9.00 – spotkanie przed budynkiem szkoły, powitanie, przedstawienie wychowawców i pomocy nauczycieli, odczytanie przez wychowawców list obecności, rozdanie planów lekcji i innych niezbędnych dokumentów, rozejście się do domów
  • klasy 1A, 1B, 1C, 1D – 9.45 – spotkanie przed budynkiem szkoły, powitanie, przedstawienie wychowawców, odczytanie przez wychowawców list obecności, rozdanie planów lekcji i innych niezbędnych dokumentów, rozejście się do domów
  • klasa 2A i 3A – 10.00 – spotkanie z wychowawcami za budynkiem sali gimnastycznej przed zejściem na schody, powitanie, rozdanie planów lekcji i innych niezbędnych dokumentów, rozejście się do domów
  • klasa 2B, 2C, 2D – 11.00 – spotkanie z wychowawcami przed budynkiem szkoły, powitanie, rozdanie planów lekcji i innych niezbędnych dokumentów, rozejście się do domów
  • klasa 3B i 3C – 11.00 - spotkanie z wychowawcami za budynkiem sali gimnastycznej przed zejściem na schody, powitanie, rozdanie planów lekcji i innych niezbędnych dokumentów, rozejście się do domów

  W związku z reżimem sanitarnym prosimy, aby z dzieckiem przyszedł tylko jeden opiekun, który obowiązkowo musi mieć maseczkę.

   

  Uczniowie klas 4 - 8 (z budynku ul. Jeziorna)

  I grupa

  • godzina 9.00

  - 8A, 8B, 8C, 6B – spotkanie na boisku szkolnym w wyznaczonych miejscach

  - 4A, 5A, 6A - spotkanie po prawej stronie od bramy wejściowej pod kasztanami w wyznaczonych miejscach

  -7A, 6D, 7D – spotkanie przed oknami budynku głównego w wyznaczonych miejscach

   

  II grupa

  • godzina 10.00

  - 7B, 7C, 7F, 5B – spotkanie na boisku szkolnym w wyznaczonych miejscach

  - 8D, 6C, 6E - spotkanie po prawej stronie od bramy wejściowej pod kasztanami w wyznaczonych miejscach

  - 4B, 4C, 4D – spotkanie przed oknami budynku głównego w wyznaczonych miejscach

   

  We wszystkich grupach - spotkanie z wychowawcami, powitanie, rozdanie planów lekcji i innych niezbędnych dokumentów, rozejście się do domów.

   

  W dniu 01 września świetlica w obu budynkach pracuje w godzinach 07.15 – 13.00. 

  Dzieci dojeżdżające mają tylko jeden odjazd o godzinie 11.00.

  Tylko w klasach 0 istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką wychowawców do godziny 13.00.

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku

 • UWAGA!!! Zmiana przydziału gabinetów dla klas

  W związku z epidemią COVID-19 i wytycznymi GIS/MZ i MEN dyrektor

  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku

  przydziela każdej klasie – oddziałowi szkolnemu klasopracownię,

  w której uczniowie będą mieli wszystkie zajęcia

  (poza wychowaniem fizycznym, informatyką i językami obcymi)

   

  Poniżej znajduje się zaktualizowana lista przydzielonych gabinetów. 

 • Przygotowanie do nowego roku szkolnego - KOMUNIKATY!!!

 • WAKACJE 2020

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

  Wykaz podręczników został dodany w zakładce Dla rodziców ---> Podręczniki   https://sp1barlinek.edupage.org/text25/

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - klasy 8

  W zakładce Z życia szkoły  dodano opis wydarzenia.

  Zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - klasy 8.

 • List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie roku

   

  Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  Dyrektorzy i Nauczyciele,

  Uczniowie i Rodzice,

   

   

  wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

   

  Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

   

  Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowegosposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

   

  Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem
  i poświęceniem wykonywali swojeobowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

   

  Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach
  i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

   

  Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

   

  Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

   

  Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

   

  Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

   

  Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

   

   

  Z serdecznymi pozdrowieniami

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej

   

   

 • Harmonogram odbioru świadectw

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku

  podaje harmonogram odbioru świadectw

  w dniu 26 czerwca 2020 roku

   

  Godz. 9.00 do 9.30        – klasy 4A, 5A, 6A, 7A

  Godz 9.45 do 10.15       – klasy 5D, 6D, 7D, 5E

  Godz. 10.30 do 11.00    – klasy 4B, 5C, 5B

  Godz. 11.15 do 11.45    – klasy 6B, 6C, 6F

  Godz. 12.00 – 12.30      – klasy 6E, 7B, 7C

   

  Świadectwa rozdaje wychowawca w wyznaczonych miejscach:

  1. Przed budynkiem głównym szkoły (na lewo za bramą)
  2. Na prawo za bramą – przy granicy z WORD-em
  3. Na dziedzińcu szkoły
  4. Na boisku szkolnym

   

  Miejsce odbioru świadectw (1 - 4) ustali z Państwem wychowawca klasy

  Dyrektor szkoły

  Tomiałojć Danuta

 • Harmonogram oddawania podręczników w roku szkolnym 2019/2020

  PROCEDURA PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW

  Harmonogram oraz poniższa procedura ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz poprzez platformę Librus, ponadto Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników

  1. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
  2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
  3. Książki będą zwracane wyznaczonym miejscu.
  4. Uczeń/rodzic dokonuje zwrotu podręczników w obecności wychowawcy klasy i nauczyciela bibliotekarza. Podręczniki należy wyciągnąć z torby i rozłożyć na stole
  5. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 • Harmonogram konsultacji dla uczniów 8 - 10 czerwca 2020

  Przypominamy, że każdy z zapisanych na konsultacje uczniów musi mieć ze sobą wypełnione oświadczenie rodziców ---> OSWIADCZENIE_-_klasy_IV_-_VIII.doc 

  Dotyczy to uczniów wybierających się na konsultacje po raz pierwszy. 

 • Filmy archiwalne

  W zakładce O SZKOLE ---> Filmy archiwalne umieszczone zostały linki do filmów zarejestrowanych w latach kiedy dyrektorem naszej szkoły był pan Ryszard Pluciński. Wszystkie filmy nagrane zostały przez śp. Zdzisława Smolenia.

  Ukazują one wydarzenia szkolne z lat 1989 - 1996.

  Zachęcamy do obejrzenia.

 • Wytyczne dla uczniów dotyczące egzaminu ósmoklasisty

  Drodzy uczniowie klas VIII 

  W związku ze zbliżającym się egzaminem przypominamy najważniejsze informacje :

  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

   

  1.          Egzamin z języka polskiego – wtorek 16.06.2020 r.

            Egzamin z matematyki – środa 17.06.2020 r.

            Egzamin z języka obcego – czwartek 18.06.2020 r.

   

  2. Uczniowie zbierają się na dziedzińcu szkoły – przed głównym wejściem:

  Klasa VIII A - o godzinie 8.10

  Klasa VIII B – o godzinie 8.20

  Klasa VIII C – o godzinie 8.30

  W trakcie zbiórki uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od siebie (nie niej niż 1,5 m)

  Każdy uczeń musi być wyposażony w maseczkę ochronną (wejście na teren szkoły po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i tylko w maseczce zakrywającej usta i nos).

   

  3. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń elektronicznych i telefonów.

  (Uwaga: w związku z obowiązującymi wytycznymi GIS szkoła nie może zbierać telefonów, jeśli ktoś przyjdzie z telefonem lub innym urządzeniem elektronicznym będzie zmuszony zostawić je na zewnątrz, bez jakiejkolwiek ochrony).

  Nie należy zabierać ze sobą plecaków, toreb, maskotek.

   

  4. Rodzice lub inne osoby towarzyszące uczniowi nie zostaną wpuszczone na teren szkoły.

   

  5. Uczniowie muszą zabezpieczyć sobie butelkę z wodą (maksymalnie 0,5 l w przezroczystej butelce). Niestety , w związku z wytycznymi GIS szkoła nie może w tym roku zapewnić uczniom wody.

   

  6. Każdy uczeń musi być wyposażony w swój długopis z czarnym wkładem (najlepiej kilka w zapasie, nie może to być długopis zmazywalny).

   

  7. Każdy uczeń w dniu egzaminu z matematyki musi być wyposażony w linijkę. Informujemy, że w związku ze stanem epidemii obowiązuje zakaz pożyczania i udostępniania między uczniami przyborów.

   

  8. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty).Przed wejściem do dużych sal uczniowie losują numer miejsca na sali, co zostaje odnotowane w protokole.

   

  9. Uczniowie do czasu zajęcia swojego miejsca w sali egzaminacyjnej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. Po rozpoczęciu pracy z arkuszem uczniowie mogą zdjąć maseczkę i odłożyć ją na rogu ławki. Przy każdym podejściu nauczyciela do ucznia, np.: w trakcie czynności organizacyjnych lub przy oddawaniu arkuszy egzaminacyjnych, uczeń i nauczyciel zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.

   

  10. Każdy uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy (kontaktowanie się w czasie egzaminu z innymi uczniami, rozmowy, przeszkadzanie w pracy innym może spowodować przerwanie egzaminu danemu uczniowi i konieczność opuszczenia sali).

   

  11. Przypominamy o konieczności zakodowania arkusza i uważnego przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (z wykluczeniem zadań otwartych, a także z wykluczeniem uczniów, którzy na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej mają prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

   

  12. W trakcie egzaminu obowiązuje strój galowy (czarno- biały lub granatowo- biały)

   

   

  Każdy przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przypomni Wam jeszcze wszystkie zasady tuż przed rozpoczęciem pracy z arkuszem.

   

  Życzymy Wam POWODZENIA!

   

                 Danuta Tomiałojć

 • Antek walczy o nagrodę - pomóżmy mu w jej zdobyciu

  Uczeń naszej szkoły Antoni Płaczek  z klasy 6e nie próżnuje.

  Na początku maja zajął 3 miejsce w  Ogólnopolskim Domowym Konkursie Religijno-Muzycznym pod patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – p. Magdaleny Zarębskiej - Kuleszy. Konkurs polegał na wykonaniu utworu "Ochrzczeni i posłani", tzn. hymnu misyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

  Niedawno Antek koncertował pod balkonami i śpiewał z lawety dla mieszkańców naszej Gminy. Zaśpiewał też z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Myśliborza i Golenic koncertując razem z Wesołym Loczkiem.

  Z okazji Dnia Dziecka zaśpiewał również dla dzieci naszych barlineckich przedszkoli i SP1.  

  W trakcie z jednego z koncertów dotarły do niego super wiadomości od Narodowego Centrum Kultury przy MKiDN. Otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Do hymnu! #zostańwdomu organizowanym przez ministerstwo kultury oraz nagrodę specjalną w Polonijnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Piosenka jest dobra na wszystko", którą jest wywiad i prezentacja piosenki konkursowej w radiu w Hanowerze. 

  Otrzymał również nominacje i kwalifikacje do drugiego etapu Międzynarodowego Festiwalu online Gdynia OPEN 2020. Walczy tam o nagrodę publiczności, w czym możemy mu pomóc oddając na niego swój głos.

  Zagłosujmy na Antka (kliknij) i pomóżmy mu realizować swoje marzenia.

  Głosować można od 1 do 20 czerwca.

  Można oddać 1 głos dziennie z każdego urządzenia.

   

   

   

   

strona:

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Jeziorna 12 i ul. Leśna 10
  74-320 Barlinek
 • TEL. 957461730
  FAX. 957461730
  e-mail: sp1barli@interia.pl